Sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganemise juhend

I Taganemisõigus

 1. Füüsilisest isikust ostjal on õigus põhjust avaldamata taganeda Estelaxe OÜ-ga (edaspidi nimetatud müüja) sidevahendi abil sõlmitud
  lepingust 14 päeva jooksul.
 2. Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.
 3. Sidevahendi abil sõlmitud lepinguks loetakse müüja ja ostja vahelist lepingut, kui:

– leping sõlmitakse selliste lepingute sõlmimiseks kasutatavas turustus- või teenindussüsteemis (nt e-pood, telemüük, iseteenindus);

– müüja ja ostja ei viibi lepingu sõlmimisel ühel ajal koos samas kohas ja lepingupoolte tahteavaldused lepingu sõlmimiseks, sealhulgas ostja
tahteavaldus võtta endale lepingulised kohustused (edaspidi tellimus), edastatakse eranditult üksnes sidevahendi abil.

 1. Vara müügilepingu puhul, mille esemeks on asja üleandmine, hakkab 14-päevane tähtaeg kulgema päevast, millal ostja või ostja nimetatud kolmas isik, kes ei ole vedaja, on saanud asja füüsiliselt enda valdusesse.
 2.  Lepingust taganemiseks tuleb ostjal esitada müüjale vabas vormis lepingust taganemise avaldus hiljemalt 14 päeva jooksul lepingu sõlmimisest ja/või tellimuse kättesaamisest ja saata e-mailile info@estelaxe.ee.

II Lepingust taganemise tagajärjed

 1. Lepingust taganemisel tagastab müüja ostjale kõik ostjalt saadud maksed, sealhulgas tellimuse kättetoimetamiskulud (välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad ostja valitud kättetoimetamise viisist, mis erineb müüja pakutud kõige odavamast tavapärasest kättetoimetamise viisist) viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil müüja saab kätte ostja taganemisavalduse, v.a juhul, kui taganemise päeva seisuga on ostjal võlgnevus müüja ees. Võlgnevuse korral on müüjal õigus tasaarvestada tagastamisele kuuluvad maksed ostja võlgnevusega. Juhul, kui ostjale tagasimaksmisele kuuluv summa on suurem ostja võlgnevusest, siis kantakse vastav jääk ostja arveldusearvele eelmises lauses toodud tähtaja jooksul.
 2. Müüjal on õigus keelduda tagasimaksest kuni lepingu alusel üleantud tellimuse ostja poolt tagastamiseni. Kui lepingu esemena on antud üle kaup, annab ostja selle viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel päevast, mil ostja teatas müüjale lepingust taganemisest, üle müüjale. Juhul, kui ostja kaupa nimetatud tähtaja jooksul ei tagasta, siis loetakse, et ostja ei ole lepingust taganenud. Tellimuse tagastamisega kaasnevad kulud kannab ostja.
 3. Tagastamisele kuuluva kauba halvenemise korral vastutab ostja kauba kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ostja on kasutanud kaupa muul viisil, kui on vaja kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks.
 4. Tagastatav kaup peab olema komplektne (sisaldama tootepakendit ja kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid).

 BRN Veebilahendused
Ostukorv